Kan våre renseanlegg være en god energikilde?

Ikke helt innenfor det vi driver mest med, men med en forhistorie fra og utdanning innen VVS og kommunalteknikk ser man jo poenget hvis noen skulle påstå at det grønne skiftet ser ut til å være noe ensporet og at vi kanskje ikke vurderer alle muligheter som allerede finnes? Alt ser ut til å handle om vindmøller som kanskje ikke er spesielt lønnsomme og som mange mener ødelegger, eller er en visuell forurensning av naturen.

Hva er så alternativene?

Et alternativ kan være CNG (Compressed Natural Gas) som kan bidra til det grønne skiftet på flere måter:

  1. Reduksjon av utslipp: CNG er en renere brennstoffkilde enn fossilt brennstoff, som bensin og diesel. Ved å bruke CNG som drivstoff kan man redusere utslippene av klimagasser og forurensende stoffer, slik som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv.

  2. Erstatning for fossil brennstoff: CNG kan erstatte fossil brennstoff som brukes til transport og industri. Dette vil bidra til å redusere avhengigheten av fossilt brennstoff og dermed redusere karbonavtrykket.

  3. Bruk av biogass: CNG kan også produseres fra biogass, som er organisk materiale som brytes ned i anaerobe forhold. Biogass kan komme fra avfall, gjødsel, kloakk og annet organisk avfall. Ved å bruke biogass til å produsere CNG, kan man redusere utslippene av klimagasser og samtidig utnytte ressurser som ellers ville blitt kastet.

  4. Lavere kostnader: CNG er også billigere enn bensin og diesel på literbasis, og dette gjør det mer økonomisk gunstig å bruke som drivstoff. Det kan også føre til en økning i bruk av CNG-drevne kjøretøy og dermed ytterligere bidra til det grønne skiftet.

I sum kan CNG være en viktig del av det grønne skiftet ved å bidra til reduksjon av utslipp, erstatning av fossil brennstoff, bruk av biogass og lavere kostnader for brukere.

Fra slam i norske renseanlegg kan man produsere ca. 140 000 m3 gass hver dag. Mer enn 50 millioner m3 gass i året. 

Hvor mye energi er det?

Energiinnholdet i CNG avhenger av sammensetningen, da det kan variere avhengig av kilde og prosesseringsmetode som brukes. Men i gjennomsnitt inneholder 1 kubikkmeter (m3) CNG omtrent 38 megajoule (MJ) energi.

Derfor vil 50 millioner m3 CNG inneholde omtrent:

50 millioner m3 x 38 MJ/m3 = 1 900 000 000 MJ

Så, 50 millioner m3 CNG inneholder omtrent 1 900 000 000 megajoule energi.

Hva tilsvarer det i forhold til bensin?

Energiinnholdet i bensin kan også variere avhengig av sammensetningen, men i gjennomsnitt inneholder 1 liter bensin omtrent 34 megajoule (MJ) energi.

For å beregne antall liter bensin som trengs for å produsere 1 900 000 000 MJ energi, kan vi bruke følgende formel:

Antall liter bensin = Energibehov / Energiinnhold bensin per liter

Ved å erstatte verdiene får vi:

Antall liter bensin = 1 900 000 000 MJ / 34 MJ/L ≈ 56 millioner liter. I Norge brukte man 971 millioner liter bensin i 2020. Man kunne altså erstatte ca 6% av dette og med det redusere utslipp av CO2 fra fossilt drivstoff tilsvarende. 

Forbrenning av 56 millioner liter bensin vil gi omtrent 128,8 millioner kilo (eller 128 800 tonn) CO2-utslipp. 

Norske personbiler slipper ut cirka 5,3 millioner tonn CO2 i året (2016). Ved å produsere gass av slam fra renseanlegg ville man altså kunne redusere CO2 utslipp fra bilparken med ca. 2,5 %. 

Hva tilsvarer det i elektrisk energi?

For å konvertere 1 MJ til kWh må vi dele på 3,6, da det er 3,6 megajoule på 1 kilowattime. Derfor, for å konvertere 1.900.000.000 MJ til kWh, kan vi dele det med 3,6 som følger:

1 900 000 000 MJ / 3,6 = 527 777 777,78 kWh. Altså litt over 0,5 TWh. Altså ca. 20% av produksjonen i den omstridte vindparken på Fosen.

Andre bruksområder?

Det er også andre mulige bruksområder for slam fra renseanleggene. Det kan være et råstoff i produksjon av gjødsel og gjødsel, eller murstein og keramikk, noe som kan åpne opp nye forretningsområder.

Det tas forbehold om skrivefeil.

 

 

 

 

Scroll to Top